Full-service vertaalbureau sinds 1969

Algemene voorwaarden van Alltrans

1. De huidige algemene voorwaarden sluiten de algemene voorwaarden van de klant uit.

2. Onze prijsopgaven zijn één week geldig en zijn slechts van toepassing op de specifieke te vertalen inhoud en vraag van de klant. Elke wijziging of bijkomende prestatie zal aanleiding geven tot een supplement.

3. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden zonder voorbehoud noch beperkingen. De klant dient steeds schriftelijk te bevestigen dat Alltrans een bepaalde dienst mag leveren, met opgave van de deadline. Bovendien aanvaardt de klant bij plaatsing van een bestelling dat Alltrans hem/haar kan contacteren voor terminologische, inhoudelijke of andere vragen betreffende de gevraagde diensten.

4. Zelfs al verbinden wij ons ertoe de overeengekomen levertermijn zo stipt mogelijk na te komen, toch blijft deze louter indicatief. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de levertermijn niet nagekomen kan worden.

5. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van te vertalen teksten. Voor de levering van vertalingen en/of tolkwerk gaat Alltrans uitsluitend middelen- of inspanningsverbintenissen aan. Alltrans kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van welke aard dan ook die de klant of derden dragen door het gebruik van onze diensten.

6. Elke klacht betreffende de geleverde diensten moet ons schriftelijk bereiken binnen de 15 dagen volgend op de leveringsdatum. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Het onmiddellijke gebruik van onze teksten en/of diensten impliceert evenwel dat zij goedgekeurd werden door de klant. Mogelijke wijzigingen worden zonder bijkomende kosten aangebracht op voorwaarde dat zij gemotiveerd en nauwkeurig aangegeven zijn door de klant, en door ons aanvaard werden. De weigering van een deel van de geleverde teksten en/of diensten kan geen aanleiding geven tot de weigering van de gehele bestelling.

7. Vertalingen vallen onder de wetgeving op auteursrecht en intellectuele eigendom. Elke wijziging die de klant na levering aanbrengt aan een van onze teksten, gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. Alle vertalingen worden in overleg met de klant ofwel afgehaald op ons kantoor, opgestuurd met de post of verstuurd via e-mail. Indien de vertaling per aangetekende brief verstuurd moet worden, of op papier door Alltrans of een koerierdienst bij de klant geleverd moet worden, zal de klant de kosten hiervoor dragen. Tolkwerk gebeurt op de locatie die de klant doorgeeft aan Alltrans. Eventuele vervoers-, verblijfs- en restaurantkosten voor de tolken tijdens de opdracht zullen gedragen worden door de klant.

8. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen volgend op de factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald is gebleven op de datum waarop het verschuldigd is, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro.

9. Elke klacht betreffende de facturen moet ons bereiken per aangetekende brief binnen de 15 dagen volgend op de factuurdatum. Na deze termijn worden facturen beschouwd als definitief aanvaard en zullen klachten nietig zijn.

10. Bij geschillen van welke aard dan ook zal steeds gestreefd worden naar een regeling in der minne. Als een minnelijke schikking geen uitkomst biedt, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken volgens de zetel van Alltrans bevoegd.