Full-service vertaalbureau sinds 1969

Privacybeleid van Alltrans

in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

 1. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt) zijn: Alltrans/WieTranslate bv (hierna 'Alltrans'), Eva Wiertz, Krokegemseweg 3, 1730 Asse, +32 477 73 87 47, eva@alltrans.be.
 2. De verstrekking van contactgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voor vertaling tussen Alltrans en de betrokkene die gesloten werd of zal gesloten worden. Voor facturatiedoeleinden is de verstrekking van contactgegevens tevens gebaseerd op een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat de bovenvermelde overeenkomst niet uitvoerbaar is.
 3. Voor het uitvoeren van de vertaling worden de volgende gegevens verwerkt overeenkomstig de expliciete toestemming van de betrokkene: gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond; genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag en seksuele gerichtheid, strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten en veiligheidsmaatregelen verband houdend met strafbare feiten in de mate dat deze gegevens voorkomen in de te vertalen teksten. Een schriftelijk verzoek om een vertaling uit te voeren die deze gegevens bevat, zal beschouwd worden als de expliciete toestemming die vereist is om dit te doen.
 4. De persoonsgegevens van de betrokkene zijn afkomstig van: de betrokkene zelf of een andere partij die zaken voor de betrokkene behartigt en in die context een vertaling of offerte aanvraagt (notaris, gerechtsdeurwaarde, advocaat, het bedrijf waar de betrokkene tewerkgesteld is, een ander vertaalbureau, een collega-vertaler, …)
 5. De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs meegedeeld aan derden/verwerkers (onderaannemers) met wie wij bindende overeenkomsten hebben gesloten waarin passende of geschikte waarborgen worden bepaald opdat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
 6. De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs doorgegeven aan ontvangers in een derde land met wie wij bindende overeenkomsten hebben gesloten waarin passende of geschikte waarborgen worden bepaald opdat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
 7. Persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.
 8. De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en kopie van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien de betrokkene de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kan hij zich per e-mail wenden tot eva@alltrans.be.
 9. Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 10. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274 48 00, e-mail: contact(at)apd-gba.be.
 11. Op onze website gebruiken wij geen cookies en verzamelen wij op geen enkele andere manier persoonsgegevens.